Zebrania Grup Członkowskich w 2023 r.

Bank Spółdzielczy w Iławie zawiadamia, że zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w miejscowościach i w terminach określonych w załączonym harmonogramie.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zebrania Grup Członkowskich:

  1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2022 rok.
  4. Przedłożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2022 rok.
  5. Przedłożenie sprawozdania w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  6. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  7. Dyskusja, zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli, wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku oraz ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku, sprawy rożne.

Pobierz uchwałę i harmonogram.