Strona Główna

Lokatana5

Warunki „Lokaty na 5”

 1. Lokata dla klientów indywidualnych
 2. Termin umowny lokaty – 12 miesięcy
 3. Oprocentowanie stałe w wysokości 5,00% w skali roku
 4. Minimalna kwota lokaty 1 000 PLN
 5. Waluta PLN
 6. Lokata nieodnawialna
 7. Okres naliczania odsetek – po okresie umownym
 8. Maksymalna łączna kwota środków zdeponowanych na lokatach „Lokata na 5” - 100 000 PLN
 9. W przypadku wypłaty środków przed upływem okresu umownego odsetki od lokaty nie są naliczane
 10. Od skapitalizowanych odsetek pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych
 11. Środki gwarantowane przez BFG. Gwarancjami BFG w 100 procentach objęte są depozyty zgromadzone przez jedną osobę na rachunkach prowadzonych przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, będące uczestnikami systemu gwarantowania, do łącznej równowartości w złotych 100 tys. euro.