KREDYT MIESZKANIOWY „MÓJ DOM” - PROMOCJA!

To własne „M” skrojone na miarę:

 • 0,00% prowizji za udzielenie kredytu
 • marża do oprocentowania od 1,70% w skali roku
 • okres kredytowania do 30 lat
 • do 15% kwoty kredytu można wykorzystać na dowolny cel
 • minimalna kwota kredytu objętego Promocją – 100 000 zł
 • raty równe lub malejące
 • możliwość łączenia dochodów 4 kredytobiorców
 • szeroki zakres kredytowania:
  • zakup działki budowlanej
  • zakup, nabycie lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
  • budowa budynku jednorodzinnego
  • przebudowa, generalny remont i wykończenie nieruchomości mieszkalnej
  • refinansowanie poniesionych kosztów na w.w. cele do 12 miesięcy wstecz
  • spłata kredytu mieszkaniowego w innym banku udzielonego na w.w. cele 

Dla reprezentatywnego przykładu:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego „Mój Dom” w Banku Spółdzielczym w Iławie, zabezpieczonego hipoteką wynosi 10,15 %, przy założeniach:

Całkowita kwota kredytu 320 000 zł, okres kredytowania 25 lat, oprocentowanie zmienne w wys. 9,35% w skali roku (WIBOR 6M w wysokości 7,35% powiększony o stałą marżę Banku w wysokości 2,00%), kredyt spłacany w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym 299 rat po 2 762,85 zł, ostatnia rata w wysokości 2 765,88 zł.

Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 837 717,03 zł, w tym: całkowita kwota kredytu w wysokości 320 000 zł, odsetki od kredytu w wysokości 508 858,03 zł, prowizja od udzielenia kredytu w wysokości 0,0 zł, opłata za rozpatrzenie wniosku 40 zł, ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki w wysokości 200 zł, opłata PCC od ustanowienia hipoteki w wysokości 19 zł, koszt sporządzenia wniosku o wpis hipoteki 100 zł, koszt wygaśnięcia zabezpieczeń w wysokości 100 zł, koszt prowadzenia rachunku dla osoby indywidualnej w wysokości 5 zł miesięcznie, opłata za obsługę karty debetowej 3 zł miesięcznie, ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości 240,00 zł rocznie.

Kalkulacja została wyliczona w oparciu o założenia: hipoteka będzie ustanowiona na kredytowanej nieruchomości o wartości 400 000 zł, wkład własny 20%, marża Banku do oprocentowania kredytu w wysokości 2,00% ustalona ze względu na posiadanie przez Klienta rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z dostępem do usługi bankowości elektronicznej oraz posiadanie aktywnej karty debetowej, zasilanie co miesiąc rachunku wpływami w wysokości co najmniej 150% kwoty raty kapitałowo-odsetkowej udzielonego kredytu, ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości za pośrednictwem Banku w zakładzie ubezpieczeń współpracującym z Bankiem.

Uwaga:
Niniejsza RRSO jest obliczona przy założeniu, że: stopa procentowa kredytu mieszkaniowego pozostanie na poziomie ustalonym dla okresu początkowego przez cały okres obowiązywania Umowy kredytu, spłaty rat kredytu będą dokonywane terminowo, zostało złożone oświadczenie o ustanowieniu hipoteki przez właściciela nieruchomości, przedstawiono w Banku wniosek o wpis hipoteki na nieruchomości wraz z dowodem złożenia go we właściwym sądzie prowadzącym księgi wieczyste i uiszczenia wymaganych opłat sądowych lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego zwolnienie z opłat.

W całkowitym koszcie kredytu i RRSO nie uwzględniono: kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta oraz kosztów opłat, zaświadczeń i innych dokumentów wydanych na zlecenie Kredytobiorcy przez organy administracji państwowej i inne instytucje, gdyż wysokość tych kosztów nie jest znana Bankowi.

Kalkulacja została dokonana na dzień 27.12.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej WIBOR 6M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie jest przyrzeczeniem kredytu.

Ostateczna kwota kredytu i wymagane zabezpieczenia kredytu uzależnione są od indywidualnej oceny zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy

Promocja trwa od 21.03.2022r. do odwołania.
Bank może w trakcie trwania Promocji wprowadzić zmiany do Zasad Promocji kredytu mieszkaniowego „Mój Dom”, które mają zastosowanie do Uczestników przystępujących do Promocji od dnia wejścia w życie zmiany.
Bank zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji bez podania przyczyny z zachowaniem praw nabytych przez Uczestników Promocji.

ZASADY PROMOCJI