KREDYT MIESZKANIOWY „MÓJ DOM” - PROMOCJA!

To własne „M” skrojone na miarę:

 • 0,00% prowizji za udzielenie kredytu
 • marża do oprocentowania od 2,00% w skali roku
 • okres kredytowania do 30 lat
 • do 15% kwoty kredytu można wykorzystać na dowolny cel
 • minimalna kwota kredytu objętego Promocją – 100 000 zł
 • raty równe lub malejące
 • szeroki zakres kredytowania:
  • zakup działki budowlanej
  • zakup, nabycie lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
  • budowa budynku jednorodzinnego
  • przebudowa, generalny remont i wykończenie nieruchomości mieszkalnej
  • refinansowanie poniesionych kosztów na w.w. cele do 12 miesięcy wstecz
  • spłata kredytu mieszkaniowego w innym banku udzielonego na w.w. cele

Dla reprezentatywnego przykładu:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego „Mój Dom” w Banku Spółdzielczym w Iławie, zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,94 %, przy założeniach:

Całkowita kwota kredytu 315 000 zł, okres kredytowania 25 lat, oprocentowanie zmienne w wys. 2,55% w skali roku (WIBOR 6M w wysokości 0,25% powiększony o stałą marżę Banku w wysokości 2,30%), kredyt spłacany w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym 299 rat po 1 421,13 zł, ostatnia rata w wysokości 1 422,23 zł.

Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 438 499,10 zł, w tym: całkowita kwota kredytu w wysokości 315 000 zł, odsetki od kredytu w wysokości 111 340,10 zł, prowizja od udzielenia kredytu w wysokości 0,00 zł, opłata za rozpatrzenie wniosku 40 zł, ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki w wysokości 200 zł, opłata PCC od ustanowienia hipoteki w wysokości 19 zł, koszt sporządzenia wniosku o wpis hipoteki 100 zł, koszt wygaśnięcia zabezpieczeń w wysokości 100 zł, koszt prowadzenia rachunku dla osoby indywidualnej w wysokości 5 zł miesięcznie, opłata za obsługę karty debetowej 3 zł miesięcznie, ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości 372 zł rocznie.

Kalkulacja została wyliczona w oparciu o założenia: hipoteka będzie ustanowiona na kredytowanej nieruchomości o wartości 395 000 zł, wkład własny 20,25%, marża Banku do oprocentowania kredytu w wysokości 2,30% ustalona ze względu na posiadanie przez Klienta rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z dostępem do usługi bankowości elektronicznej oraz posiadanie aktywnej karty debetowej, zasilanie co miesiąc rachunku wpływami w wysokości co najmniej 150% kwoty raty kapitałowo-odsetkowej udzielonego kredytu, ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości za pośrednictwem Banku w zakładzie ubezpieczeń współpracującym z Bankiem.

Uwaga:
Niniejsza RRSO jest obliczona przy założeniu, że: stopa procentowa kredytu mieszkaniowego pozostanie na poziomie ustalonym dla okresu początkowego przez cały okres obowiązywania Umowy kredytu, spłaty rat kredytu będą dokonywane terminowo, koszt wyceny nieruchomości oraz koszty opinii, zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych na zlecenie Kredytobiorcy przez organy administracji państwowej i inne instytucje nie jest uwzględniany w całkowitym koszcie kredytu i RRSO, gdyż wysokość tych kosztów nie jest znana Bankowi, zostało złożone oświadczenie o ustanowieniu hipoteki przez właściciela nieruchomości, przedstawiono w Banku wniosek o wpis hipoteki na nieruchomości wraz z dowodem złożenia go we właściwym sądzie prowadzącym księgi wieczyste i uiszczenia wymaganych opłat sądowych lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego zwolnienie z opłat.

Kalkulacja została dokonana na dzień 10.11.2021r. na reprezentatywnym przykładzie.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej WIBOR 6M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie jest przyrzeczeniem kredytu.

Ostateczna kwota kredytu i wymagane zabezpieczenia kredytu uzależnione są od indywidualnej oceny zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy.

Promocja trwa od 02.11.2021r. do 31.12.2021r.
Bank może w trakcie trwania Promocji wprowadzić zmiany do Zasad Promocji kredytu mieszkaniowego „Mój Dom”, które mają zastosowanie do Uczestników przystępujących do Promocji od dnia wejścia w życie zmiany.
Bank zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji bez podania przyczyny z zachowaniem praw nabytych przez Uczestników Promocji.