Zebrania Przedstawicieli - 17.06.2021

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie, działając na podstawie Art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 34 ust.1 pkt.6 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie informuje, iż  w dniu 17.06.2021r. o godz.  10:00   w  I terminie lub  o  godz. 10:15 w  II terminie odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.
Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym w Stradomnie, 14-200 Iława (kierunek Nejdyki) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza  Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Iławie.
 5. Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej i do spraw  odpowiedniości.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
 8. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2020 rok.
 9. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z  przeprowadzonych zebrań Grup Członkowskich w 2021r.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2020r.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020r.
 12. Przedstawienie wyników indywidulanej oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku   Spółdzielczego  w Iławie za 2020 rok, oraz przedstawienie  wyników oceny kolegialnej Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie za 2020 rok.
 13. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania obowiązującej w Banku.
 14. Ocena stosowania Zasad  Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie w 2020 roku.
 15. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie oraz ocena kolegialna Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2020 rok.
 16. Dyskusja.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Iławie za 2020r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2020r.,
  3. indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
  4. kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
  5. udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie absolutorium,
  6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Iławie za 2020 rok,
  7. podziału nadwyżki bilansowej zysku netto wypracowanego w 2020 roku,
  8. określenie najwyższej sumy zobowiązań Banku,
  9. zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Iławie na 2021 r.,
  10. uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie,
  11. rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za okres od dnia 01 września 2017r. do dnia 30.09.2020r.
  12. uchwalenia procedury oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie
  13. zatwierdzenia „Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Iławie”.
  14. nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających ze względu na wygaśnięcie jednego mandatu Przedstawiciela Zebrania Przedstawicieli w III kwartale 2020r.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie, sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie  sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Iławie wraz z opinią biegłego rewidenta, projekty uchwał, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli zostały wyłożone  do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Iławie oraz w jego Oddziałach od dnia 02.06.2021r.  
Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego Iławie Zebranie Przedstawicieli zwołane w  II terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.