Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

 • Nie musisz czekać całe życie i wyrzekać się wszystkiego oszczędzając na swoje mieszkanie. Już dziś możesz spełnić swoje marzenia o własnym domu. Skorzystaj z kredytu mieszkaniowego MÓJ DOM i zamieszkaj u siebie!

  • szeroki zakres kredytowania (m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych)
  • długi okres kredytowania – nawet do 30 lat
  • możliwość łączenia dochodów nawet dla 4 kredytobiorców
  • krótki czas oczekiwania na decyzję kredytową
  • karencja w spłacie do 24 miesięcy
  • niski wkład własny
  • cel kredytowania:
   • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego
   • zakup działki budowlanej
   • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
   • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do mieszkania w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu
   • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
   • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
   • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
    • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
    • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub mieszkania, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
    • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową
   • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez spółdzielnię mieszkaniową lub developera:
    • budowa domu lub mieszkania, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
    • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
   • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej
   • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego
  • kwota kredytu – zależna od wartości kredytowanej nieruchomości, zabezpieczenia, zdolności kredytowej:
   • do 50% wartości nieruchomości w przypadku zakupu działki budowlanej
   • do 100% wartości dla pozostałych nieruchomości
  • okres kredytowania – od 1 do 30 lat
  • oprocentowanie – zmienne, WIBOR 6M + marża.
  • transze i spłata rat:
   • kredyty mogą być wypłacane jednorazowo lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy
   • spłata w ratach kapitałowo-odsetkowych
   • raty równe lub malejące
   • możliwe ustalenie okresu karencji w spłacie rat kapitałowych do 24 miesięcy
  • karencja:
   • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy
   • na wniosek Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 24 miesięcy
   • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu
  • zabezpieczenie – dopasowane w zależności od oceny stopnia ryzyka kredytowego
  • inne – możliwość skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia
 • Dla wszystkich chcących zrealizować marzenia o własnym domu lub mieszkaniu

 • Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

  Jeśli masz w naszym Banku kredyt hipoteczny i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, możesz złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (w skrócie: FWK). Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. (DZ.U. z 2015 r. poz. 1925 z późniejszymi zmianami).

  O zwrotne wsparcie finansowe z FWK mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają kredyt mieszkaniowy oraz utraciły pracę lub osiągają niskie dochody.

  W ramach FWK możesz ubiegać o:

  1. Wsparcie w spłacie miesięcznych rat kredytu
  • wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu hipotecznego
  • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy
  • wysokość Wsparcia to równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego
  • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych, miesięczna kwota Wsparcia nie może być wyższa niż 2000 zł
  1. Pożyczkę na spłatę zadłużenia
  • w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje zadłużenia, kredytobiorca ma możliwość wnioskowania w Banku o udzielenie pożyczki
  • pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania
  • maksymalna kwota pożyczki  to 72 000 zł
  • wsparcie lub pożyczka są zwrotne

  Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania Wsparcia można uzyskać w placówkach Banku oraz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Co zrobić, aby skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  • wniosek o udzielenie wsparcia/pożyczki można złożyć w każdej placówce Banku
  • jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego, kredytobiorca może wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki („Promesa”) lub bezpośrednio o pożyczkę; do wniosku o wydanie Promesy/Pożyczki należy dołączyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości
  • po pozytywnej weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia/pożyczki kredytobiorca może zawrzeć umowę o Wsparcie/Pożyczkę z Bankiem

  Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  O wsparcie/pożyczkę mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy spełniają jeden z warunków:

  • co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o Wsparcie, lub
  • ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
  • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
   •    1552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
   •    1200 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.
   oraz
  • posiadają kredyt lub pożyczkę, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
   •  nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
   •    nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
   •    remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w punktach powyżej
   •    nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego
   •   nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
   •    udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego
   •    Innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych
   lub
  • posiadają udzielony przez bank kredyt zabezpieczony hipoteką, udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w punkcie powyżej.

  W jakich przypadkach nie możesz skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

  Wsparcie / pożyczka nie może być przyznana, jeżeli:

  • umowa o pracę została wypowiedziana i z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  • jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy.
  • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana
  • za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
  • w dniu złożenia wniosku o Wsparcie kredytobiorca:
   a) jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
   b) posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
   c) posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  • prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

  Przelew wsparcia może zostać wstrzymany w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie których to Wsparcie zostało mu udzielone, np. utraci status bezrobotnego, wzrosną dochody gospodarstwa domowego ponad ustawowy wymóg, sprzeda przedmiot kredytowania lub dokona całkowitej spłaty kredytu.

  Czy wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trzeba zwrócić?

  • Zwrot Wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach
  • Spłata przez kredytobiorcę  bez opóźnień 100 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat wsparcia lub pożyczki

  Wniosek o udzielenie wsparcia

  Załącznik 1

  Załącznik 2

  Załącznik 3

  Załącznik 4