Zastrzeżenia w systemie Bankowości Internetowej

 1. W przypadku utraty, kradzieży, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie środków dostępu lub środków uwierzytelniania do systemu bankowości elektronicznej przez osobę nieuprawnioną Użytkownik składa dyspozycję zablokowania dostępu do systemu bankowości elektronicznej lub dyspozycję zablokowania wybranych środków dostępu. W imieniu osoby małoletniej dyspozycję składa przedstawiciel ustawowy.
 2. Dyspozycja zablokowania środków dostępu może być złożona telefonicznie za pomocą usługi IVR (tel. 89 650 27 00) lub pisemnie w placówce Banku. Dyspozycja zablokowania środków uwierzytelniania może być zgłoszona tylko w placówce Banku.
 3. Pracownik Banku potwierdza Użytkownikowi przyjęcie dyspozycji zablokowania wydając kopię dyspozycji (w przypadku dyspozycji pisemnej).
 4. Jeżeli dyspozycja zablokowania dostępu składana jest telefonicznie, warunkiem przyjęcia dyspozycji jest telefoniczna weryfikacja Użytkownika (podanie identyfikatora ID oraz telekodu). Dyspozycję uważa się za przyjętą przez Bank w momencie usłyszenia i potwierdzenia w telefonie komunikatu o zablokowaniu identyfikatora ID.
 5. Dyspozycja zablokowania składana w placówce Banku wykonywana jest przez pracownika Banku niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji od Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt 6.
 6. Dyspozycję zablokowania, o której mowa w pkt 1, każdy Użytkownik składa w odniesieniu do własnego dostępu.
 7. Dyspozycję odblokowania dostępu do systemu bankowości elektronicznej każdy Użytkownik składa w odniesieniu do własnego dostępu. Jeżeli Użytkownik dyspozycję odblokowania składa pisemnie musi udać się do placówki Banku lub skorzystać z odblokowania przez usługę IVR bez wizyty w placówce Banku.
 8. W przypadku zablokowania środków uwierzytelniania do systemu z powodu utraty, kradzieży, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną, każdy Użytkownik składa w odniesieniu do własnego dostępu, pisemnie w placówce Banku, dyspozycję wydania nowych środków uwierzytelnienia.
 9. Zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 1, nie może być odwołane i powoduje niemożność dalszego posługiwania się środkiem uwierzytelniania.
 10. Bank ma prawo zablokować dostęp poszczególnych Użytkowników do kanałów bankowości elektronicznej w przypadku:
 11. naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie lub Umowie;
 12. celowego wprowadzenia w błąd Banku przez Posiadacza rachunku przy zawieraniu Umowy;
 13. podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika lub osobę trzecią w związku z używaniem kanałów bankowości elektronicznych.
 14. Bank informuje Posiadacza rachunku telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej przed ich zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po ich zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu kanałów bankowości elektronicznej byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.