Przeniesienie rachunku płatniczego

Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Iławie

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych zwana dalej Instrukcją określa zasady i tryb przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Iławie.

§ 2.

Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

 1. Bank - Bank Spółdzielczy w Iławie;
 2. nowy rachunek – rachunek Klienta w banku przyjmującym;
 3. bank przekazujący – bank, z którego przenoszony jest rachunek (w tym Bank);
 4. bank przyjmujący – bank, do którego przenoszony jest rachunek (w tym Bank);
 5. Dotychczasowy rachunek – rachunek Klienta w Banku;
 6. Dzień roboczy - każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Główny Punkt Kontaktowy - bank przyjmujący, który podejmuje czynności zmierzające do przeniesienia rachunku płatniczego Klienta lub usług powiązanych z rachunkiem płatniczym oraz informuje Klienta o procesie przenoszenia rachunku płatniczego;
 8. Klient - klient indywidualny (konsument);
 9. Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (lista krajów dostępna na stronie internetowej www.uniaeuropejska.org/europejski-obszar-gospodarczy);
 10. Placówka Banku – jednostka organizacyjna Banku (prowadząca rachunek płatniczy);
 11. Rachunek płatniczy - rachunek umożliwiający dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek, dokonywanie wypłat gotówki z tego rachunku oraz zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych (np. rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy, konto oszczędnościowe, konto walutowe);
 12. Upoważnienie – upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego złożone przez Klienta w banku przyjmującym;
 13. Usługi płatnicze – polecenia zapłaty i zlecenia stałe, regularnie przychodzące na rachunek Klienta polecenia przelewu i polecenia zapłaty;
 14. Wniosek – wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego będący załącznikiem do Upoważnienia złożony przez Klienta w banku przyjmującym

Rozdział 2. Zasady przenoszenia Rachunków płatniczych

§ 3.
 1. Klient ma prawo do otrzymania w Banku rzetelnej, czytelnej i bezpłatnej informacji o trybie przenoszenia rachunku płatniczego.
 2. Klient zainteresowany przeniesieniem rachunku składa Upoważnienie i Wniosek w banku przyjmującym. Na podstawie Upoważnienia Klienta bank może działać jako Główny Punkt Kontaktowy. Wzór Upoważnienia oraz Wniosku, dostępny jest na stronie internetowej Banku.
 3. Bank przyjmujący, który nie świadczy usług świadczonych przez bank przekazujący, nie jest zobowiązany do ich świadczenia w ramach otwieranego przez niego Rachunku płatniczego dla Klienta przenoszącego do niego Rachunek płatniczy. Aktualna oferta Rachunków płatniczych dostępnych w Banku oraz usług powiązanych z tym rachunkiem jest dostępna na stronie internetowej Banku (www.bankbsilawa.pl) oraz w każdej Placówce Banku.
 4. Upoważnienie oraz Wniosek mogą być złożone w postaci papierowej.
 5. W przypadku, gdy Upoważnienie wraz z Wnioskiem składane jest w formie papierowej musi ono wraz z załączonym do niego Wnioskiem zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku przekazującym (w banku, w którym Klient posiada rachunek płatniczy, który będzie przenoszony).
 6. W przypadku, gdy przenoszony rachunek płatniczy jest rachunkiem wspólnym Wniosek i Upoważnienie musi być podpisane przez wszystkich właścicieli rachunku.
 7. Niezgodność podpisu na złożonym papierowo Wniosku lub Upoważnieniu stwierdzona przez bank przekazujący spowoduje odmowę realizacji procesu przenoszenia rachunku przez bank przekazujący. Bank przekazujący powinien niezwłocznie przekazać informacje o tym fakcie do banku przyjmującego.
 8. W przypadku, gdy złożony wraz z Upoważnieniem Wniosek zawiera żądanie przeniesienia zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz poleceń zapłaty, data określona we Wniosku, od której mają być one realizowane, powinna przypadać na co najmniej 6 dzień roboczy licząc od daty otrzymania przez bank przyjmujący od banku przekazującego informacji objętych Wnioskiem. Jeżeli data określona we Wniosku przypada na dzień wcześniejszy niż ww. wówczas bank przyjmujący wykonuje je po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania od banku przekazującego informacji zawartych w ww. Wniosku.
 9. W przypadku, gdy Bank występując w roli banku przyjmującego otrzyma niekompletne dane dotyczące poleceń przelewu (zlecenia stałe i polecenia zapłaty), wykona tylko te zlecenia, co do których posiada wymagane dane do ich realizacji. O brakujących danych poinformuje bank przekazujący i Klienta.
 10. W przypadku, gdy Klient zgodnie ze złożonym Upoważnieniem i Wnioskiem sam poinformuje płatników i odbiorców poleceń zapłaty i zleceń stałych oraz strony trzecie dokonujące regularnych poleceń przelewów na rachunek Klienta o nowym rachunku w banku przyjmującym, wówczas Bank działając w roli banku przyjmującego, przekaże Klientowi, jeżeli Klient o to wnioskował, wszelkie dane umożliwiające identyfikację tych Usług płatniczych w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tych danych od banku przekazującego.
 11. Jeżeli przeniesienie Rachunku płatniczego do banku przyjmującego zakończy się rozwiązaniem umowy w Banku, Klient zobowiązany jest do zwrotu do Banku wszelkich kart płatniczych i niewykorzystanych blankietów czekowych, wydanych Klientowi do przenoszonego rachunku z Banku do banku przyjmującego.
 1. Jeżeli przeniesienie Rachunku płatniczego do banku przyjmującego nie wiąże się z zamknięciem Rachunku płatniczego w Banku wszelkie polecenia przelewów poza przenoszonymi Usługami płatniczymi będą zasilać ten rachunek.
 2. Klient nie może doświadczyć żadnych nieusprawiedliwionych opóźnień w procesie przenoszenia rachunku, wynikających z winy Banku.
 3. Przeniesienie rachunku z Banku do nowego banku – banku przyjmującego nie zwalnia Klienta z zobowiązań wobec Banku (np. wynikających ze spłacanego kredytu, niespłaconych transakcji kartą płatniczą wydaną do przenoszonego rachunku).
 4. Obowiązkiem Klienta jest wyraźne wskazanie konkretnych płatności cyklicznych, w tym poleceń zapłaty i zleceń stałych (w razie potrzeby wraz ze wskazaniem pełnych danych i identyfikatorów tych płatności), powiązanych z rachunkiem w dotychczasowym banku (banku przekazującym) i mających podlegać procesowi przeniesienia.
 5. W celu utrzymania ciągłości płatności otrzymywanych i dokonywanych przez Klienta, zobowiązany jest on ustanowić dokładną datę, do której jego płatności mają być realizowane przez dotychczasowy bank – bank przekazujący i od której - przez nowy  bank – bank przyjmujący.

Rozdział 3 .Zasady związane z poinformowaniem Banku o otwarciu rachunku płatniczego w innym Państwie członkowskim

§ 4.

 1. Klient ma prawo poinformować Bank w Placówce Banku o zamiarze otwarcia Rachunku płatniczego w banku prowadzącym działalność w innym Państwie członkowskim.
 2. Po otrzymaniu informacji o której mowa w ust 1 powyżej Placówka Banku wykonuje następujące czynności:
  1. przekaże Klientowi nieodpłatnie wykaz istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, o ile dane są dostępne w Banku;
  2. przekaże Klientowi nieodpłatnie dostępne informacje o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na Rachunek płatniczy Klienta w Banku w ciągu 13 miesięcy poprzedzających informację o zamiarze otwarcia rachunku płatniczego w banku prowadzącym działalność w innym Państwie członkowskim;
  3. przekaże środki pieniężne pozostające na Rachunku płatniczym Klienta w Banku na rachunek prowadzony przez inny bank w Państwie członkowskim, o ile Klient przekazał polecenie przelewu umożliwiające identyfikację Klienta i jego rachunku;
  4. zamknie Rachunek płatniczy w Banku zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami, o ile Klient złożył wymagany wniosek dotyczący rozwiązania umowy tego rachunku.
 3. W przypadku, gdy na Rachunku płatniczym Klienta nie ma nieuregulowanych zobowiązań pracownik Placówki Banku zrealizuje czynności wymienione w ust. 1 w dniu wskazanym przez Klienta, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Klienta. Informacje do Klienta wysyłane są przez pracownika placówki Banku na adres korespondencyjny Klienta.
 4. W przypadku występowania na Rachunku płatniczym nieuregulowanych zobowiązań pracownik Placówki Banku niezwłocznie informuje Klienta o tych przesłankach.

Rozdział 4. Przesłanki uniemożliwiające zamknięcie przenoszonego Rachunku płatniczego

§ 5.

 1. Przesłankami uniemożliwiającymi zamknięcie rachunku są:
  1. blokada środków z tytułu nierozliczonej transakcji płatniczej na rachunku płatniczym;
  2. rachunek płatniczy służy do dokonywania spłaty kredytów, w tym udzielonych z wykorzystaniem kart kredytowych;
  3. dokonanie zajęcia środków w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
  4. blokady środków na rachunku;
  5. ustanowienie kaucji środków na poczet zobowiązań Klienta wobec innego banku;
  6. saldo zerowe i zaległe opłaty, w przypadku, gdy Bank na danym rachunku uniemożliwia przekroczenie salda rachunku, a opłaty są naliczone i nie zostały pobrane;
  7. saldo ujemne rachunku płatniczego;
  8. otwarta akredytywa, otwarte inkaso dokumentowe lub inkaso czeków w obrocie krajowym lub dewizowym;
  9. prowadzenie dla Klienta wobec którego zostało wydane postępowanie o ogłoszeniu przez niego upadłości lub który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.
  10. powiązanie z członkostwem u dostawcy prowadzącego taki rachunek.

Rozdział 5. Opłaty

§ 6.

 1. Bank nie pobiera od Klienta wnioskującego o przeniesienie rachunku lub Usług płatniczych  powiązanych  z jego  Dotychczasowym   rachunkiem   opłat   za   udzielanie w związku z procesem przeniesienia standardowych informacji na temat stałych płatności tego Klienta.
 2. Klient nie będzie obciążany przez Bank żadnymi opłatami wynikającymi z błędów popełnionych przez Bank w procesie przeniesienia rachunku.
 3. Za wykonanie czynności bankowych innych niż związanych z przeniesieniem rachunku Bank pobiera prowizje i opłaty określone w “Taryfie prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Iławie”.
 4. Aktualna taryfa prowizji i opłat dostępna jest w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku (www.bankbsilawa.pl).
 5. Klient zobowiązany jest zapewnić środki na Rachunku płatniczym w Banku w przypadku pobrania opłaty lub prowizji za czynności inne niż związane z przeniesieniem Rachunku płatniczego.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 7

 1. W przypadku przenoszenia rachunków do lub z Banku, Klienta obowiązują postanowienia dotyczące pozasądowych rozwiązań sporów zawarte w Rozdziale 19 Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Iławie rachunków bankowych dla osób fizycznych.Regulamin, o którym mowa w ust. 1 powyżej dostępny jest w każdej Pl
 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 powyżej dostępny jest w każdej Placówce Banku.
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iławie z siedzibą w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 Iława, którego akta rejestrowe przechowywane są w sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125924, NIP 744-00-03-029, REGON 000503706