Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

Opis

Nie musisz czekać całe życie i wyrzekać się wszystkiego oszczędzając na swoje mieszkanie. Już dziś możesz spełnić swoje marzenia o własnym domu. Skorzystaj z kredytu mieszkaniowego MÓJ DOM i zamieszkaj u siebie!

Korzyści

 • szeroki zakres kredytowania (m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych)
 • długi okres kredytowania – nawet do 30 lat
 • możliwość łączenia dochodów nawet dla 4 kredytobiorców
 • krótki czas oczekiwania na decyzję kredytową
 • karencja w spłacie do 24 miesięcy
 • niski wkład własny

Szczegóły

 • cel kredytowania:
  • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego
  • zakup działki budowlanej
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do mieszkania w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
  • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub mieszkania, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
   • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez spółdzielnię mieszkaniową lub developera:
   • budowa domu lub mieszkania, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
  • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej
  • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • kwota kredytu – zależna od wartości kredytowanej nieruchomości, zabezpieczenia, zdolności kredytowej:
  • do 50% wartości nieruchomości w przypadku zakupu działki budowlanej
  • do 100% wartości dla pozostałych nieruchomości
 • okres kredytowania – od 1 do 30 lat
 • oprocentowanie – zmienne, WIBOR 6M + marża.
 • transze i spłata rat:
  • kredyty mogą być wypłacane jednorazowo lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy
  • spłata w ratach kapitałowo-odsetkowych
  • raty równe lub malejące
  • możliwe ustalenie okresu karencji w spłacie rat kapitałowych do 24 miesięcy
  • brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
 • karencja:
  • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy
  • na wniosek Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 24 miesięcy
  • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu
 • zabezpieczenie – dopasowane w zależności od oceny stopnia ryzyka kredytowego
 • inne – możliwość skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia

Dla kogo

Dla wszystkich chcących zrealizować marzenia o własnym domu lub mieszkaniu

Warunki Promocji

Zasady  PROMOCJI

kredytu  mieszkaniowego „Mój Dom”

§ 1

 1. Promocja jest skierowana dla klientów indywidualnych (dalej „Uczestnik”), którzy w okresie Promocji złożą wiosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego „Mój Dom” oraz spełnią warunki określone w niniejszych Zasadach Promocji.
 2. Promocja obejmuje kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” udzielony na nabycie lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego, na budowę budynku jednorodzinnego, na spłatę kredytu mieszkaniowego na w/w cele w innym banku. W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego, do kosztów kredytowanej inwestycji można zaliczyć koszty remontu lub modernizacji kupowanej nieruchomości mieszkalnej.
 3. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad Promocji w trakcie jej trwania oraz do zakończenia Promocji przed terminem jej obowiązywania określonym w ust. 3, z zachowaniem praw nabytych przez Uczestnika Promocji.

Warunki skorzystania z Promocji

§ 2

 1. Wyrażenie zgody na warunki Promocji poprzez podpisanie przez Uczestnika Zasad Promocji oraz złożenie wniosku o kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” w terminie obowiązywania Promocji.
 2. Warunki do spełnienia przed zawarciem Umowy kredytu „Mój Dom":
 • posiadanie w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Pol-konto z dostępem do rachunku przez Internet wraz z  kartą debetową  (zwany dalej ROR Pol-konto) lub
 • zawarcie umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Pol-konto w Banku z dostępem do rachunku przez Internet i złożenie wniosku o wydanie karty debetowej (zwany dalej  ROR Pol-konto) przez co najmniej jednego Uczestnika uzyskującego dochody.

Opłaty za prowadzenie ROR Pol-konto obowiązują zgodnie z Taryfą prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Iławie.

 • regularny wpływ na rachunek ROR Pol-konto dochodów realizowany przez co najmniej jednego Uczestnika  lub
 • potwierdzenie przez Uczestnika, który posiada ROR Pol-konto złożenia u płatnika dochodów (pracodawcy, ZUS itp.) zlecenia przelewu dochodów na prowadzony w Banku ROR Pol-konto lub
 • złożenie w Banku oświadczenia przez Uczestnika, który posiada ROR Pol-konto o dokonywaniu przelewów dochodu przez Uczestnika prowadzącego działalność rolniczą lub gospodarczą.


3. Warunki do spełnienia po zawarciu Umowy kredytu i w całym okresie kredytowania:

 • posiadanie w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Pol-konto z dostępem do rachunku przez Internet wraz z  kartą debetową  (zwany dalej ROR Pol-konto);
 • regularny wpływ dochodów na ROR Pol-konto dokonywany przez co najmniej jednego Uczestnika.

Przelew dochodów od co najmniej jednego Uczestnika powinien być dokonywany przez cały okres kredytowania, średnio raz w miesiącu w wysokości co najmniej 110% raty kapitałowo-odsetkowej;

 • w przypadku zawarcia z Bankiem umowy o kartę kredytową z oferty Banku przez co najmniej jednego Uczestnika - aktywne korzystanie z tej karty, tj. dokonywanie co najmniej 5 transakcji (bezgotówkowych i/lub gotówkowych) w okresie rozliczeniowym przez okres 5-ciu lat od dnia zawarcia Umowy kredytu;
 • zawarcie i kontynuowanie w całym okresie kredytowania umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości będącej docelowym zabezpieczeniem hipotecznym kredytu, oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe współpracujące z Bankiem. Składki ubezpieczeniowe – zgodnie z obowiązującą taryfą ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe współpracujące z Bankiem Spółdzielczym w Iławie.

Warunki cenowe

§ 3

 1. Uczestnik spełniający warunki promocji może korzystać z promocyjnych warunków cenowych (promocyjnej prowizji od udzielenia kredytu i promocyjnej stałej marży Banku do oprocentowania kredytu):

- promocyjna prowizja od udzielenia kredytu:

Kwota udzielonego kredytu

Promocyjna prowizja od udzielenia kredytu 1

- do 100 000,00 zł włącznie

1,99% kwoty udzielonego kredytu

- od 100 000,01 zł do 250 000,00 zł włącznie

1,49% kwoty udzielonego kredytu

- od 250 000,01 zł

1,19% kwoty udzielonego kredytu

1) W przypadku zawarcia z Bankiem umowy:

- o kredyt w Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym (ROR) z limitem co najmniej 1 000,00 zł Bank obniży prowizję o 0,2 punktu procentowego.

Udzielenie kredytu w ROR zależy od zdolności i wiarygodności kredytowej Uczestnika, którą Bank bada w oparciu o obowiązujące w Banku regulacje. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia wniosku o kredyt w ROR wraz z kompletem wymaganych dokumentów. O wysokości udostępnionego limitu kredytu w ROR Bank poinformuje Uczestnika przed zawarciem Umowy, a wysokość limitu kredytu będzie zawarta w Umowie kredytu w ROR.

Prowizje i opłaty od kredytu w Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym obowiązują zgodnie z Taryfą prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Iławie.

Oprocentowanie kredytu w ROR obowiązuje zgodnie z Tabelą oprocentowania produktów kredytowych w Banku Spółdzielczym w Iławie.

- promocyjna stała marża Banku do oprocentowania kredytu:

Stosunek kwoty kredytu do wartości rynkowej nieruchomości  stanowiącej zabezpieczenie kredytu

Kwota kredytu

poniżej

100 000 zł

Kwota kredytu

od 100 000 zł

do 250 000 zł włącznie

Kwota kredytu

powyżej 250 000 zł

Wysokość stałej marży Banku 2)

- do 30%

1,89

1,79

1,69

- od 30,01% do 50%

1,99

1,89

1,79

- od 50,01% do 80%

2,09

1,99

1,89

Marża do oprocentowania jest stała, z zastrzeżeniem § 4 ust.2.

2) W przypadku zawarcia z Bankiem umowy:

- o kartę kredytową z oferty Banku z limitem co najmniej 1 000,00 zł

Bank obniży marżę do oprocentowania o 0,1 punktu procentowego.

Udzielenie limitu w karcie kredytowej zależy od zdolności i wiarygodności kredytowej Uczestnika, którą Bank bada w oparciu o obowiązujące w Banku regulacje. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia wniosku o limit w karcie kredytowej wraz z kompletem wymaganych dokumentów. O wysokości udostępnionego limitu w karcie kredytowej Bank poinformuje Uczestnika przed zawarciem Umowy, a wysokość limitu w karcie będzie zawarty w Umowie karty kredytowej.

Prowizje i opłaty od wydania i korzystania z karty kredytowej obowiązują zgodnie z Taryfą prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Iławie.

Oprocentowanie limitu w karcie kredytowej obowiązuje zgodnie z Tabelą oprocentowania produktów kredytowych w Banku Spółdzielczym w Iławie.

Inne ustalenia

§ 4

 1. Bank w trakcie trwania umowy kredytu, w okresach rocznych (lipiec) monitoruje wypełnianie  przez Kredytobiorcę warunków promocji.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik naruszył warunki Promocji ustalone w niniejszych Zasadach Promocji, tj.:
 • nie posiada rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Pol-konto z dostępem do rachunku przez Internet i kartą debetową;
 • nie wypełnia warunku regularnych wpływów na ROR Pol-konto z tytułu dochodów;
 • nie wypełnia warunków aktywnego korzystania z karty kredytowej, w przypadku zawarcia z Bankiem umowy o kartę kredytową;
 • nie kontynuuje umowy ubezpieczenia, od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości będącej docelowym zabezpieczeniem hipotecznym kredytu, oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe współpracujące z Bankiem

Bank zastrzega sobie prawo do podwyższenia stałej marży Banku do  wysokości stawki standardowej zgodnie z aktualnie obowiązującą Tabelą oprocentowania produktów kredytowych w Banku Spółdzielczym w Iławie, tj. 2,55 punktów procentowych w stosunku rocznym.

Standardowa wartość marży zgodna z aktualnie obowiązującą Tabelą oprocentowania produktów kredytowych w Banku Spółdzielczym w Iławie, obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do naruszenie warunków Promocji.

Niniejsza zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy kredytu „Mój Dom” Informacja o zmianie marży jest wysyłana do Uczestnika i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu wraz z harmonogramem  spłaty kredytu uwzględniającym aktualną wysokość marży.

Wysokość podwyższonej marży zostanie przywrócona do wysokości z dnia zawarcia Umowy kredytu na pisemny wniosek Uczestnika i spełnieniu warunków Promocji. Przywrócenie marży następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Bank otrzymał wniosek od Uczestnika.

3. Spłata kredytu w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (raty annuitetowe)

4. Spłaty rat kapitałowo-odsetkowych ustalane są na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego lub na pierwszy dzień każdego miesiąca kalendarzowego.

Kursy walut

Kursy walut2018-08-17 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1681
1 USD3.6525
1 CHF3.6469
1 GBP4.6331
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,67
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 6M - średnia z grudnia 1,80
więcej