Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

Opis

Nie musisz czekać całe życie i wyrzekać się wszystkiego oszczędzając na swoje mieszkanie. Już dziś możesz spełnić swoje marzenia o własnym domu. Skorzystaj z kredytu mieszkaniowego MÓJ DOM i zamieszkaj u siebie!

Korzyści

 • szeroki zakres kredytowania (m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych)
 • długi okres kredytowania – nawet do 30 lat
 • możliwość łączenia dochodów nawet dla 4 kredytobiorców
 • krótki czas oczekiwania na decyzję kredytową
 • karencja w spłacie do 24 miesięcy
 • niski wkład własny

Szczegóły

 • cel kredytowania:
  • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego
  • zakup działki budowlanej
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do mieszkania w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
  • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub mieszkania, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
   • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez spółdzielnię mieszkaniową lub developera:
   • budowa domu lub mieszkania, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
  • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej
  • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • kwota kredytu – zależna od wartości kredytowanej nieruchomości, zabezpieczenia, zdolności kredytowej:
  • do 50% wartości nieruchomości w przypadku zakupu działki budowlanej
  • do 100% wartości dla pozostałych nieruchomości
 • okres kredytowania – od 1 do 30 lat
 • oprocentowanie – zmienne, WIBOR 6M + marża.
 • transze i spłata rat:
  • kredyty mogą być wypłacane jednorazowo lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy
  • spłata w ratach kapitałowo-odsetkowych
  • raty równe lub malejące
  • możliwe ustalenie okresu karencji w spłacie rat kapitałowych do 24 miesięcy
  • brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu
 • karencja:
  • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy
  • na wniosek Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 24 miesięcy
  • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu
 • zabezpieczenie – dopasowane w zależności od oceny stopnia ryzyka kredytowego
 • inne – możliwość skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia

Dla kogo

Dla wszystkich chcących zrealizować marzenia o własnym domu lub mieszkaniu

Warunki Promocji

Zasady  PROMOCJI

kredytu  mieszkaniowego „Mój Dom”

§ 1

 1. Organizatorem Promocji kredytu dla klientów indywidualnych (dalej „Promocja”) jest Bank Spółdzielczy w Iławie z siedzibą w Iławie, przy ul. Jana III Sobieskiego 49, 14-200 Iława, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem  KRS 0000125924,  NIP 744-00-03-029,  REGON 000503706, (dalej „Bank” lub „Organizator”).
 2. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).
 3. Promocja trwa od 20.06.2018r. do odwołania.
 4. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad Promocji w trakcie jej trwania oraz do zakończenia Promocji bez podania przyczyny z zachowaniem praw nabytych przez Uczestnika Promocji.

Uczestnicy promocji

§ 2

 1. Promocja jest skierowana dla klientów indywidualnych (dalej „Uczestnik”), którzy w okresie Promocji złożą wiosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego „Mój Dom” oferowanego przez Bank oraz spełnią warunki określone w niniejszych Zasadach Promocji.
 2. Promocja obejmuje kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” w kwocie minimum 100.000,00 zł udzielony na:
 • nabycie lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego,
 • budowę budynku jednorodzinnego,
 • refinansowanie poniesionych kosztów na w.w. cele,
 • spłatę kredytu mieszkaniowego na w.w cele w innym banku. Do kosztów kredytowanej inwestycji  można zaliczyć koszty remontu lub modernizacji nieruchomości mieszkalnej.

Warunki skorzystania z Promocji

§ 3

 1. Warunkiem korzystania z Promocji jest wyrażenie zgody na warunki Promocji poprzez podpisanie przez Uczestnika Zasad Promocji oraz złożenie wniosku o kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” w terminie obowiązywania Promocji.
 2. Warunkami do korzystania z Promocji  w całym okresie kredytowania jest:
 • posiadanie w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Pol-konto  z dostępem do rachunku przez Internet wraz z  aktywną kartą debetową  (zwany dalej ROR Pol-konto). Opłaty za prowadzenie ROR Pol-konto, za wydanie i korzystanie z karty debetowej i za dostęp do rachunku ROR przez Internet, obowiązują zgodnie z Taryfą prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Iławie;
 • regularny wpływ dochodów na ROR Pol-konto dokonywany przez co najmniej jednego Uczestnika.Przelew dochodów od co najmniej jednego Uczestnika powinien być dokonywany przez cały okres kredytowania, średnio raz w miesiącu w wysokości co najmniej 110% raty kapitałowo-odsetkowej;
 • w przypadku zawarcia z Bankiem umowy o kartę kredytową z oferty Banku przez co najmniej jednego Uczestnika -  aktywne korzystanie z tej karty, tj. dokonywanie co najmniej  5 transakcji (bezgotówkowych i/lub gotówkowych) w okresie rozliczeniowym przez okres 5-ciu lat od dnia zawarcia Umowy kredytu. Opłaty za wydanie i korzystanie z karty kredytowej obowiązują zgodnie z Taryfą prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Iławie. Oprocentowanie limitu w karcie kredytowej obowiązuje zgodnie z Tabelą oprocentowania produktów kredytowych w Banku Spółdzielczym w Iławie.
 • zawarcie i kontynuowanie w całym okresie kredytowania umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości będącej docelowym zabezpieczeniem hipotecznym kredytu, oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe współpracujące z Bankiem. Składki ubezpieczeniowe – zgodnie z obowiązującą taryfą ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe współpracujące z Bankiem Spółdzielczym w Iławie.

Warunki cenowe

§ 4

 1. Uczestnik spełniający warunki promocji może korzystać z promocyjnych warunków cenowych (promocyjnej prowizji od udzielenia kredytu i promocyjnej stałej marży Banku do oprocentowania kredytu):

a)  promocyjna prowizja od udzielenia kredytu:

Kwota udzielonego kredytu

Promocyjna prowizja od udzielenia kredytu 1

Kwota kredytu

Kwota kredytu

- od 100 000,00 zł do  200 000,00 zł włącznie

1,89% kwoty udzielonego kredytu

- powyżej 200 000,00 zł

1,49% kwoty udzielonego kredytu

1) W przypadku zawarcia z Bankiem umowy:

- o kredyt w Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym (ROR) z limitem co najmniej 1 000,00 zł Bank obniży prowizję o 0,1 punktu procentowego.

Udzielenie kredytu w ROR zależy od zdolności i wiarygodności kredytowej Uczestnika, którą Bank bada w oparciu o obowiązujące w Banku regulacje. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia wniosku o kredyt w ROR wraz z kompletem wymaganych dokumentów. O wysokości udostępnionego limitu kredytu w ROR Bank poinformuje Uczestnika przed zawarciem Umowy, a wysokość limitu kredytu będzie zawarta w Umowie kredytu w ROR.

Prowizje i opłaty od kredytu w Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym obowiązują zgodnie z Taryfą prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Iławie.

Oprocentowanie kredytu w ROR obowiązuje zgodnie z Tabelą oprocentowania produktów kredytowych w Banku Spółdzielczym w Iławie.

b) promocyjna stała marża Banku do oprocentowania kredytu:

Stosunek kwoty kredytu do wartości rynkowej nieruchomości  stanowiącej zabezpieczenie kredytu (LTV)

Kwota kredytu

od 100 000 zł

do 200 000 zł włącznie

 

Kwota kredytu

powyżej 200 000 zł

Wysokość stałej marży Banku 2)

LTV do 30 %

1,99 %

 

1,79 %

LTV od 30,01% do 50%

2,19 %

 

1,99 %

LTV od 50,01% do 80%

2,39 %

 

2,19 %

Marża do oprocentowania kredytu jest stała, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

2) W przypadku zawarcia z Bankiem umowy:

- o kartę kredytową z oferty Banku z limitem co najmniej 1 000,00 zł

Bank obniży marżę do oprocentowania o 0,1 punktu procentowego.

Udzielenie limitu w karcie kredytowej zależy od zdolności i wiarygodności kredytowej Uczestnika, którą Bank bada w oparciu o obowiązujące w Banku regulacje. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia wniosku o limit w karcie kredytowej wraz z kompletem wymaganych dokumentów. O wysokości udostępnionego limitu w karcie kredytowej Bank poinformuje Uczestnika przed zawarciem Umowy, a wysokość limitu w karcie będzie zawarty w Umowie karty kredytowej.

Prowizje i opłaty za wydanie i korzystanie z karty kredytowej obowiązują zgodnie z Taryfą prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Iławie.

Oprocentowanie limitu w karcie kredytowej obowiązuje zgodnie z Tabelą oprocentowania produktów kredytowych w Banku Spółdzielczym w Iławie.

Do korzystania z obniżonej marży do oprocentowania kredytu Uczestnik promocji zobowiązany jest wypełniać warunki określone w § 3 ust. 2 pkt 3.

2.   Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Iławie oraz Tabela oprocentowania produktów kredytowych w Banku Spółdzielczym w Iławie dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bankbsilawa.pl.

Inne ustalenia

§ 5

 1. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik naruszył warunki Promocji ustalone  w niniejszych Zasadach Promocji ,tj.:
  • nie posiada rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Pol-konto z dostępem do rachunku przez Internet i aktywnej karty debetowej;
  • nie wypełnia warunku regularnych wpływów na ROR Pol-konto z tytułu dochodów;
  • nie wypełnia warunków aktywnego korzystania z karty kredytowej, w przypadku zawarcia z Bankiem umowy o kartę kredytową;
  • nie kontynuuje umowy ubezpieczenia, od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości będącej docelowym zabezpieczeniem hipotecznym kredytu, oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe współpracujące z Bankiem

  Bank podwyższy stałą marżę Banku do  wysokości stawki standardowej zgodnie    z aktualnie obowiązującą Tabelą oprocentowania produktów kredytowych w Banku Spółdzielczym w Iławie. Bank dokonuje wówczas podwyżki marży Kredytu mieszkaniowego „Mój Dom” bez możliwości ponownego przywrócenia promocyjnych warunków cenowych Kredytu mieszkaniowego „Mój Dom".

 2. W przypadku naruszenia warunków skorzystania z Promocji, o których mowa w § 3, które wiążą się z utratą obniżki marży do oprocentowania kredytu wskazanej w § 4 ust. 1 pkt b, Bank dokona zmiany wysokości marży promocyjnej na standardową wysokość marży zgodną z aktualnie obowiązującą Tabelą Oprocentowania produktów kredytowych w Banku Spółdzielczym w Iławie, zawiadamiając o tym Uczestnika w formie pisemnej oraz przesyłając harmonogram uwzględniający aktualną wysokość marży. Standardowa wartość marży zgodna z aktualnie obowiązującą Tabelą Oprocentowania obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do naruszenia warunków Promocji wskazanych w § 3. Niniejsza zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy Kredytu mieszkaniowego „Mój Dom”.
 3. Rezygnacja z któregokolwiek z zabezpieczeń Kredytu mieszkaniowego „Mój Dom” stanowi zmianę warunków Umowy Kredytu mieszkaniowego „Mój Dom” i wymaga podpisania aneksu. Za sporządzenie aneksu Bank pobiera prowizję zgodnie z Taryfą prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Iławie naliczaną od salda kredytu na dzień sporządzenia aneksu.
 4. Spłata kredytu następuje w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (raty annuitetowe).
 5. Parametry kredytu mieszkaniowego „Mój Dom” inne niż określone w Zasadach Promocji oraz opłaty i prowizje, ustalane są zgodnie z aktualną ofertą Banku i przekazane Uczestnikowi przed podpisaniem Umowy kredytu mieszkaniowego „Mój Dom”.

§ 6

 1. Reklamacje związane z Promocją, zawierające: imię, nazwisko, adres do korespondencji jak również szczegółowy opis podstaw reklamacji, Uczestnik może złożyć  w następującym trybie: pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku: Bank Spółdzielczy w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49, 14-200 Iława  telefonicznie (89/644 87 10) faksem (89/ 644 87 45) lub pocztą elektroniczną (sekretariat@bankbsilawa.pl). Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku);pisemnie lub ustnie w placówce Banku.
 2. Bank rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi Uczestnikowi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
 3. Odpowiedź, o której mowa w ust. 2 może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika.
 4. Bank udziela odpowiedzi, o której mowa w ust. 2 bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje Uczestnika o:przyczynie opóźnienia;wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank                       i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 7. Bank informuje Uczestnika o warunkach skorzystania z Promocji określonych w niniejszych Zasadach Promocji.  Zasady Promocji dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bankbsilawa.pl.
 8. Uczestnicy korzystający z produktów Banku zobowiązani są do przestrzegania postanowień umów zawartych z Bankiem oraz regulaminów obowiązujących dla poszczególnych produktów.
 9. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data stempla pocztowego.
 10. Wszelką korespondencję do Organizatora, związaną z Promocją, należy kierować na adres właściwej placówki Banku lub Centrali Banku z dopiskiem „PROMOCJA KREDYTU MIESZKANIOWEGO MÓJ DOM ”.
 11. W przypadku zawarcia przez Bank i Uczestnika Umowy Kredytu mieszkaniowego „Mój Dom” na warunkach niniejszej Promocji, dołączone do Wniosku o Kredyt mieszkaniowy Mój Dom Zasady Promocji stanowią integralną cześć tej Umowy.
 12. Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi, negocjowanymi ofertami cenowymi  i promocjami Banku Spółdzielczego w Iławie.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Promocji ma zastosowanie „Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach kredytów hipotecznych w Banku Spółdzielczym w Iławie”, dostępny w placówkach Banku.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 10:00
1 EUR4.1691
1 USD3.6858
1 CHF3.6774
1 GBP4.6216
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,67
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 6M - średnia z grudnia 1,80
więcej