USTAWA O ROZPATRYWANIU REKLAMACJI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 11 października 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), która szczegółowo reguluje zasady i tryb rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe.

Główne zmiany wprowadzone Ustawą:

1. Bank udziela odpowiedzi na reklamację Klienta na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji,
2. odpowiedź Banku na reklamację powinna zostać udzielona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania,
z zastrzeżeniem, że w szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 60 dni.
3. podmioty rynku finansowego, w tym Banki są obowiązane do zamieszczenia we wzorcu
Umowy zawartej z Klientem informacje dotyczące procedury składania i rozpatrywania reklamacji,
4. w przypadku złożenia reklamacji przez osobę niebędącą Klientem danego podmiotu rynku finansowego, podmiot ten powinien, w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji, udzielić tej osobie informacji o trybie
i sposobie jej rozpatrzenia,
5. w przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank skargi lub reklamacji lub braku przedstawienia uzasadnienia przekroczenia 30-dniowego terminu odpowiedzi na zgłoszenie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

Z dniem wejścia w życie Ustawy powołany zostaje Rzecznik Finansowy, do kompetencji którego należeć będzie ochrona Klientów podmiotu rynku finansowego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem (89) 6448 710 lub z doradcą w placówce Banku.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,67
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 6M - średnia z grudnia 1,80
więcej