EURO-FATCA

Informacje ogólne dotyczące Euro-Fatca

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO- FATCA:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Iławie.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:359:FULL&from=PL

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Iławie zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Iławie będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Iławie przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

KONIECZNE DZIAŁANIA

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

 1. Oświadczenie o statusie CRS dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych wykonujących wolny zawód (Klientów Indywidualnych);
 2. Oświadczenie o statusie CRS dotyczące klientów instytucjonalnych (Podmiotów). 

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, należy kliknąć zakładkę Wykaz terminów i zapoznać się z ich definicjami.

W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Iławie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czym jest EURO-FATCA?

  Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS, potocznie zwany EuroFATCA), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. EuroFATCA ma na celu umożliwienie krajowym organom podatkowym odnajdywanie zagranicznych rachunków posiadanych przez krajowych rezydentów podatkowych, którzy w ten sposób mogą dążyć do ukrywania aktywów finansowych (m.in. akcje, obligacje, depozyty), a tym samym unikać opodatkowania.

 2. Kogo dotyczy EuroFATCA?

  Celem EuroFATCA jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami EuroFATCA instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

 3. Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

  Zgodnie z EuroFATCA, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich Klientów.

  Jeśli Klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank Spółdzielczy w Iławie o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane
  od swoich Klientów. Informacje, o które prosi Bank mogą zostać dostarczone przez Klientów.

 4. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

  Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami EuroFATCA.

 5. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Iławie?

  W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Iławie poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

  Klient Indywidualny:

  • imię i nazwisko;
  • aktualny adres zamieszkania;
  • miejscowość i kraj urodzenia;
  • cechy dokumentu tożsamości;
  • data urodzenia/PESEL;
  • kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
  • numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

  Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

  • nazwa, REGON;
  • aktualny adres siedziby (w tym kraj);
  • kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
  • status podmiotu w rozumieniu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS);
  • dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;
  • numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
 6. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

  Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności.  W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Iławie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

 7. Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego?

  Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczego w Iławie ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

 8. Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

  Bank Spółdzielczy w Iławie jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez Klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

 9. Co dzieje się z moimi danymi po złożeniu oświadczenia?

  Po złożeniu oświadczenia przez Klienta, Bank jest obowiązany traktować oświadczenia jako część dokumentacji Klienta. Jeżeli z oświadczenia wynika inna rezydencja podatkowa Klienta niż Polska, Bank obowiązany jest do corocznego przekazania (zaraportowania) informacji o Kliencie do Krajowej Administracji Skarbowej, skąd przekazywane są dalej do właściwych organów rezydencji podatkowej.

 10. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

  Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na oświadczeniu, a także informacje o rachunkach i produktach Klienta, włączając w to m.in.:

  1. saldo rachunku lub wartość
  2. łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.
 11. Co się dzieje jeśli Klient nie przekaże Bankowi oświadczenia?
 12. Jeśli Bank będzie posiadał podstawy do traktowania Klienta jako rezydenta podatkowego innego państwa, informacje na temat Klienta będą przekazywane do właściwych organów tej rezydencji podatkowej za pośrednictwem Krajowej Administracji Skarbowej (informacje zawierają m.in. imię, nazwisko, zagraniczny numer identyfikacji podatkowej, saldo lub wartość rachunku).  Informacje te będą przekazywane corocznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i za jego pośrednictwem
  do wskazanych organów rezydencji podatkowych, chyba że Klient złoży stosowne oświadczenie
  o rezydencji podatkowej wraz z dowodami w postaci dokumentów.

  W przypadku rachunków nowych (otwieranych po 1 maja 2017 r.) Bank nie może otworzyć Klientowi rachunku bankowego bez odebrania podpisanego oświadczenia.

 13. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?
 14. W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

  Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD:http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/.

Słownik używanych pojęć

 1. CRS:

  Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

  Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

 2. Klient Indywidualny:

  Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje)

 3. Podmiot:

  Euro-Fatca definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów Banku Spółdzielczego posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów Euro-Fatca traktuje się je jak osoby fizyczne.

 4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

 5. Rezydencja podatkowa:

  Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Iławie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD AEOI.

 6. TIN (ang. Tax Identification Number):

  TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej przedsiębiorstwom. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.

 7. Oświadczenia

  Oświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami EuroFATCA. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczeń o statusie CRS.

 8. Dochód pasywny

  Na potrzeby EuroFATCA, dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:

 • dywidendy
 • odsetki
 • dochód równoważny z odsetkami
 • opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach aktywnego prowadzenia działalności, przynajmniej w części, przez pracowników NFE**
 • ubezpieczenia rentowe
 • nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej
 • nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe
 • nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych
 • dochód netto ze swapów
 • kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniężnych.

  * W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.

  ** Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.

 1. Automatyczna wymiana informacji

  Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.

 2. Osoba kontrolująca – rozumie się przez to beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu ustawy
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  1. osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
  2. osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych,
  3. osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,67
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 6M - średnia z grudnia 1,80
więcej